bip

DOBRY START 300+

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ 

Świadczenie „Dobry start” 300+ przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia lub ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Powyższy zapis oznacza, że jeżeli dziecko w danym roku kalendarzowym ukończyło 20. rok życia (lub w przypadku osób niepełnosprawnych 24. rok życia), a we wrześniu tego samego roku rozpoczyna rok szkolny to świadczenie „Dobry start” będzie mu przysługiwać.

Przykład:

Matka składa wniosek o świadczenie „Dobry start” na dziecko urodzone w dniu 14.05.2000 roku
i rozpoczynające rok szkolny od 1 września 2020 roku. Ponieważ dziecko ukończyło 20. rok życia
w maju 2020 roku i tego samego roku lecz we wrześniu rozpoczyna rok szkolny, to świadczenie „Dobry start” będzie mu przysługiwało.

 

Świadczenie 300+ przysługuje:

– rodzicom,

– opiekunom faktycznym,

– opiekunom prawnym,

– rodzinom zastępczym,

– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

– osobom uczącym się (czyli osobom pełnoletnim, uczącym się w szkole i niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

 

Świadczenie 300+ przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego
w następujących szkołach:

  • szkole podstawowej,
  • szkole ponadpodstawowej,
  • klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej,
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • szkole dla dorosłych lub szkole policealnej

a także w:

  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
  • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  • specjalnym ośrodku wychowawczym
  • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

– na dziecko uczęszczające do przedszkola;

– na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”);

studentom rozpoczynającym rok akademicki;

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Świadczenie „Dobry start” nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wysokość świadczenia to 300,00 zł jednorazowo. Kwota świadczenia podlega podzieleniu tylko w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. W takiej sytuacji świadczenie wypłacone zostanie obojgu rodzicom jednorazowo w wysokości po 150,00 zł.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Oznacza to, że w przypadku zamieszkiwania na terenie gminy Dobroń wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać począwszy od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną, tj. przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem  bankowości elektronicznej (jeśli dany bank udostępnia klientom taką możliwość) oraz poprzez system PUE ZUS, a także od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9 (skrzynka podawcza w wejściu głównym do Urzędu Gminy).
W przypadku ubiegania się o świadczenie Dobry Start na dziecko uczące się w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych, wniosek można złożyć wyłącznie papierowo.

 

Druki wniosków udostępnione są w wejściu do Urzędu Gminy w Dobroniu oraz na stronie internetowej GOPS w Dobroniu w zakładce „dobry start 300+” (do pobrania i wydrukowania).

 

Więcej informacji o świadczeniu 300+ znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

300+ wniosek

300+ załącznik do wniosku dla rodzin z 6 i więcej dzieci