bip

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY (PRZEMOC)

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 • przemoc fizyczna:
  • bicie,
  • popychanie,
  • kopanie,
  • duszenie,
  • bicie przedmiotami,
  • policzkowanie,
  • wykręcanie rąk …
 • przemoc psychiczna:
  • wyśmiewanie,
  • szydzenie,
  • poddawanie stałej krytyce,
  • kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,
  • poniżanie,
  • grożenie,
  • ciągłe niepokoje…
 • przemoc seksualna:
  • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…
  • wymuszanie pożycia seksualnego,
  • wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych,
  • wymuszanie seksu z osobami trzecimi…

Możesz też zwrócić się o pomoc do:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9,
  tel. 510 208 494,
 • Punktu Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu ( zapisy w GOPS ), adres jak wyżej
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobroniu
  z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dobroniu , ul. 11-go Listopada 9
  tel. 43 677 26 83 wew 121,
 • – Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60
  tel. 510 064 720,
 • Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60
  tel. 43 677 26 92,
 • Sądu Rejonowego w Łasku, ul. Kolejowa 12
  tel. 43 676 85 00,
 • – Posterunku Policji w Piątkowisku z siedzibą w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
  tel. 42 225 33 86,

Ponadto pomoc możesz uzyskać w :
Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 ,
niebieskalinia@niebieskalinia.info
Skype: pogotowie.niebieska.linia

 

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją , że ma prawo szukać pomocy.

PAMIĘTAJ !!!

Osoba krzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Pomóż przekonać ją i znaleźć drogę do życia bez przemocy.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze.
Nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.
Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem- jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

W dniu 30 czerwca 2020r. Zarządzeniem nr VIII/64/2020 Wójta Gminy Dobroń został powołany skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobroniu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Dobroniu;
 • Sądu Rejonowego w Łasku;
 • Policji;
 • Oświaty;
 • Ochrony zdrowia;

W rodzinach, w których zachodzi podejrzenie zaistnienia przemocy , podejmuje się działania w oparciu o wypełnioną „Niebieską Kartę – A „.

Formularz „Niebieskiej Karty – A” wypełniany jest przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Wdrożona procedura „Niebieskiej Karty – A” w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia zostaje przekazana do przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący zespołu w ciągu 3 dni od dnia otrzymania „ Niebieskiej Karty – A”, przekazuje ją członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupie roboczej. Na pierwszym posiedzeniu zespołu lub specjalnie powołanej grupy roboczej zostają podjęte działania przez poszczególnych członków w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie.

Załączniki: