bip

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

ZASIŁEK STAŁY

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zmiany w zasiłku stałym – do pobrania

ZASIŁEK OKRESOWY

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

ZASIŁEK CELOWY

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy.Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI PRAWNEMU Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca wskazanego w prawomocnym i wykonalnym postanowieniu sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Ośrodek nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji. Oznacza to, że wypłata następuje po przekazaniu do tutejszego Ośrodka środków pieniężnych i może następować dopiero na koniec każdego kwartału. O wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tutejszy Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego. Z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Forma załatwienia:

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. O każdej wypłacie Ośrodek informuje pisemnie.

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

PRACA SOCJALNA

POMOC W POSTACI SCHRONIENIA, POSIŁKU, ODZIEŻY

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego (792 zł).

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o przyznanie świadczenia niepieniężnego w formie dożywiania uczniów,
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego (w przypadku udzielenia w/w świadczenia na wniosek dyrektora szkoły nie przeprowadza wywiadu środowiskowego).
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik GOPS zawiera porozumienie z Dyrektorem szkoły dotyczące współpracy przy dożywianiu uczniów, w tym zasad refundacji kosztów posiłków dokonywanych dla dzieci i rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

SPRAWIENIE POGRZEBU

Wymagane dokumenty:

 1. ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu,
 2. odpis skrócony aktu zgonu,
 3. oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego,
 4. rachunki lub faktury poniesionych wydatków pochówku,
 5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Przebieg załatwienia sprawy:

 1. wrot wydatków poniesionych w związku z pochówkiem zmarłego przysługuje osobom i podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu,
 2. wrot kosztów pogrzebu przysługuje za sprawienie pochówku osobom nie posiadającym uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,
 3. zwrot kosztów pogrzebu zorganizowanego zgodnie z wyznaniem zmarłego dokonuje się według udokumentowanych kosztów pogrzebu.

Uchwała dotycząca sprawienia pogrzebu do pobrania

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze obejmują:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uchwała dotycząca usług opiekuńczych do pobrania

SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz Wnioskodawcy. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki – ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej

Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową podpisaną z Kierownikiem GOPS;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 5. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 6. 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia.
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 6. Wywiad alimentacyjny przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.
 7. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 8. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Procedury – skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej do pobrania