bip

INFORMACJE OGÓLNE

Pomoc społeczna – umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami).

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczyna się na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, pozwalający na dokonanie oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej RODZINA – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące zwracającego się o pomoc, ale też osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej pracownik socjalny może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Wszelkie informacje jakie powierza się pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
W postępowaniu pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydawana jest decyzja administracyjna określająca rodzaj, wysokość świadczenia oraz okres na jaki przyznano pomoc.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wniosek o pomoc do pobrania