bip

admin 20 grudnia, 2019

24 grudnia 2019 – dzień wolny

ZARZĄDZENIE  NR 18/2019

 z   dnia  03 grudnia   2019 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Na podstawie art.7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz.917 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2019 roku jako dzień wolny od pracy dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu , za odpracowaniem w dniu 28 grudnia 2019 roku. W dniu wyznaczonym do odpracowania czas pracy pracowników Ośrodka ustala się w godzinach od 7.30 do 15.30.

  2.

Za wykonanie niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na  tablicy ogłoszeń , na drzwiach wejściowych budynku urzędu oraz na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

                                                                                                    Kierownik GPOS

                                                                                             /-/ Grażyna Baranowicz