bip

admin 24 czerwca, 2019

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie „Dobry start” można składać:
– w postaci elektronicznej od 1. lipca 2019 roku
– w formie papierowej od 1. sierpnia 2019 roku.

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.


ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze z programu „Dobry start” we wrześniu 2019 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca listopada 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca grudnia 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca stycznia 2020 roku.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski należy złożyć do końca listopada 2019 roku. W przypadku złożenia wniosku po 31.11.2019 r. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, a świadczenie nie zostanie wypłacone.

Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego we wrześniu 2019 roku. Wysokość świadczenia to 300,00 zł na jedno dziecko, wypłacone raz w roku. Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się w zakładce: DOBRY START 300+.

Świadczenie Dobry start jest niezależne od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, a zatem do wniosku nie dołącza się dokumentów dotyczących dochodów rodziny. Tylko w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców lub pod opieką naprzemienną (np. w wyniku rozwodu) do wniosku należy dołączyć wyrok sądu potwierdzający miejsce przebywania dziecka.

W związku z możliwością przesłania drogą mailową informacji o przyznaniu świadczenia prosimy o wskazanie we wniosku adresu e-mail.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, iż od dnia 01.07.2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny.

Aby otrzymać świadczenie 500+ od 1. lipca 2019 r. należy złożyć wniosek do 30.09.2019 r.
Wniosek można złożyć elektronicznie bądź papierowo.
Wnioski elektroniczne przyjmowane są od 1. lipca 2019 roku, natomiast wnioski papierowe przyjmowane są od 1. sierpnia 2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu (ul. 11 Listopada 9, budynek B, pokój nr 22).

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ do 30.09.2019 r. otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od 1. lipca 2019 r.

Jeżeli aktualnie masz przyznane prawo do świadczenia na dziecko do 30.09.2019 r. również powinieneś złożyć wniosek o świadczenie 500+ aby uzyskać prawo do tego świadczenia począwszy od 01.10.2019 r.

Aby świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” otrzymać najpóźniej w październiku 2019 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca listopada 2019 roku (z wyrównaniem za okres od 01.07.2019 r.)
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po dniu 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, więc nie zostanie przyznane wyrównanie za okres od 1. lipca 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca grudnia 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca stycznia 2020 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. świadczenie może zostać wypłacone do końca lutego 2020 roku.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z częściowym pokryciem wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Szczegóły dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” znajdują się w zakładce: RODZINA 500+.

Na każde dziecko w wieku poniżej 18 lat świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny, a zatem do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczeń dotyczących dochodów rodziny.

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 1. lipca 2019 roku o przyznaniu świadczenia 500+ zostaną Państwo poinformowani wyłącznie powiadomieniem na adres e-mail podany we wniosku lub osobiście w siedzibie GOPS w Dobroniu. Od 1. lipca 2019 roku nie będzie decyzji informujących o przyznaniu świadczenia 500+.

Aby uzyskać informację na pocztę elektroniczną dotyczącą przyznania świadczenia 500+ należy we wniosku podać adres e-mail.

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach numeru telefonu.

ZASIŁEK RODZINNY

Okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01.11.2019 r.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny w listopadzie 2019 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października 2019 roku zasiłek może zostać wypłacony do końca grudnia 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 roku zasiłek może zostać wypłacony do końca lutego 2020 roku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po 30 listopada 2019 r. zasiłek będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje jeśli dochód rodziny nie przekroczy kwoty 674,00 zł miesięcznie na osobę lub 764,00 zł miesięcznie na osobę w przypadku gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Szczegóły dotyczące zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego wskazane są w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres rozpoczynający się od 01.11.2019 roku należy dołączyć:
1. PITy-11 lub PITy-40 za rok 2018;
2. w przypadku gdy został udzielony urlop wychowawczy, należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy z informacją komu, na jaki okres oraz z związku z opieką nad jakim dzieckiem został udzielony urlop wychowawczy oraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie;
3. w przypadku utraty pracy w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku, należy dołączyć świadectwo pracy bądź oświadczenie o zakończeniu wykonywania umowy zlecenia/umowy o dzieło;
4. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku, należy dołączyć umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
5. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2019 r. do: nadal, należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc kolejny od podjęcia pracy (jeżeli umowy nadal obowiązują);
6. w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku
7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2018 rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2018;
8. w przypadku uzyskiwania w roku 2018 dochodów nieopodatkowanych (np. stypendium szkolne, socjalne, alimenty, świadczenia z KRUSu, świadczenie rodzicielskie itp.), należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
9. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję podatkową (tzw. nakaz płatniczy) za rok 2018 oraz oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
10. w przypadku gdy alimenty zostały ustalone sądownie należy dołączyć wyrok sądu, ugodę sądową lub inny tytuł wykonawczy potwierdzający zasądzone alimenty;
11. w przypadku gdy nie otrzymują Państwo alimentów, a Komornik prowadzi egzekucję należy dołączyć aktualne zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji;
12. w przypadku gdy Państwo płacą alimenty na rzecz innych osób, należy dołączyć potwierdzenia przelewów lub przekazów pieniężnych za rok 2018.

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01.10.2019 r.
Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego w październiku 2019 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2019 roku fundusz może zostać wypłacony do końca listopada 2019 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 roku fundusz może zostać wypłacony do końca grudnia 2019 roku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po 31.10.2019 r. fundusz będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 roku fundusz może zostać wypłacony do końca stycznia 2020 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku fundusz może zostać wypłacony do końca lutego 2020 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w związku z nieotrzymywaniem zasądzonych alimentów oraz bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez Komornika Sądowego bądź przez Sąd Okręgowy w przypadku gdy dłużnik mieszka za granicą.

Od 01.10.2019 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w przypadku gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Świadczenie to przysługuje w wysokości maksymalnej 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Szczegóły dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się w zakładce: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

Do wniosku o fundusz alimentacyjny na okres rozpoczynający się od 01.10.2019 roku należy dołączyć:
1. wyrok sądu, ugodę sądową lub inny tytuł wykonawczy potwierdzający zasądzone alimenty;
2. aktualne zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji wystawione przez Komornika Sądowego w miesiącu złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie z Sądu Okręgowego (w przypadku gdy dłużnik mieszka za granicą);
3. PITy-11 lub PITy-40 za rok 2018;
4. w przypadku gdy został udzielony urlop wychowawczy, należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy z informacją komu, na jaki okres oraz z związku z opieką nad jakim dzieckiem został udzielony urlop wychowawczy oraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie;
5. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2019 r. do: nadal, należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc kolejny od podjęcia pracy (jeżeli umowy nadal obowiązują);
6. w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku
7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2018 rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2018;
8. w przypadku uzyskiwania w roku 2018 dochodów nieopodatkowanych (np. stypendium szkolne, socjalne, alimenty, świadczenia z KRUSu, świadczenie rodzicielskie itp.), należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
9. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję podatkową (tzw. nakaz płatniczy) za rok 2018 oraz oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
10. w przypadku gdy Państwo płacą alimenty na rzecz innych osób, należy dołączyć potwierdzenia przelewów lub przekazów pieniężnych za rok 2018.

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.