bip

admin 26 czerwca, 2018

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Informujemy, iż wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie „Dobry start” można składać w postaci elektronicznej od 1 lipca 2018 roku, natomiast w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

 

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

Okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01.11.2018 r.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny w listopadzie 2018 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października 2018 roku zasiłek może zostać wypłacony do końca grudnia 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku zasiłek może zostać wypłacony do końca lutego 2019 roku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po 30 listopada 2018 r. zasiłek będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje jeśli dochód rodziny nie przekroczy kwoty 674,00 zł miesięcznie na osobę lub 764,00 zł miesięcznie na osobę w przypadku gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Szczegóły dotyczące zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego wskazane są w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE.

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres rozpoczynający się od 01.11.2018 roku należy dołączyć:

 1. PITy-11 lub PITy-40 za rok 2017;
 2. w przypadku gdy został udzielony urlop wychowawczy, należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy z informacją komu, na jaki okres oraz z związku z opieką nad jakim dzieckiem został udzielony urlop wychowawczy oraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie;
 3. w przypadku utraty pracy w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć świadectwo pracy;
 4. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 5. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2018 r. do: nadal, należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc kolejny od podjęcia pracy (jeżeli umowy nadal obowiązują);
 6. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2017 rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017;
 7. w przypadku uzyskiwania w roku 2017 dochodów nieopodatkowanych (np. stypendium szkolne, socjalne, alimenty, świadczenia z KRUSu, świadczenie rodzicielskie itp.), należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 8. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję podatkową (tzw. nakaz płatniczy) za rok 2017 oraz oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
 9. w przypadku gdy alimenty zostały ustalone sądownie należy dołączyć wyrok sądu, ugodę sądową lub inny tytuł wykonawczy potwierdzający zasądzone alimenty;
 10. w przypadku gdy nie otrzymują Państwo alimentów, a Komornik prowadzi egzekucję należy dołączyć aktualne zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji;
 11. w przypadku gdy Państwo płacą alimenty na rzecz innych osób, należy dołączyć potwierdzenia przelewów lub przekazów pieniężnych za rok 2017.

 

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

 

Okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01.10.2018 r.

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego w październiku 2018 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2018 roku fundusz może zostać wypłacony do końca listopada 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2018 roku fundusz może zostać wypłacony do końca grudnia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po 31.10.2018 r. fundusz będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2018 roku fundusz może zostać wypłacony do końca stycznia 2019 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku fundusz może zostać wypłacony do końca lutego 2019 roku.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w związku z nieotrzymywaniem zasądzonych alimentów oraz bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez Komornika Sądowego bądź przez Sąd Okręgowy w przypadku gdy dłużnik mieszka za granicą. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w przypadku gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenie to przysługuje w wysokości maksymalnej 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Szczegóły dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się w zakładce: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

 

Do wniosku o fundusz alimentacyjny na okres rozpoczynający się od 01.10.2018 roku należy dołączyć:

 1. wyrok sądu, ugodę sądową lub inny tytuł wykonawczy potwierdzający zasądzone alimenty;
 2. aktualne zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji wystawione przez Komornika Sądowego w miesiącu złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego; lub zaświadczenie z Sądu Okręgowego (w przypadku gdy dłużnik mieszka za granicą);
 3. PITy-11 lub PITy-40 za rok 2017;
 4. w przypadku gdy został udzielony urlop wychowawczy, należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy z informacją komu, na jaki okres oraz z związku z opieką nad jakim dzieckiem został udzielony urlop wychowawczy oraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie;
 5. w przypadku utraty pracy w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć świadectwo pracy;
 6. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 7. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2018 r. do: nadal, należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc kolejny od podjęcia pracy (jeżeli umowy nadal obowiązują);
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2017 rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017;
 9. w przypadku uzyskiwania w roku 2017 dochodów nieopodatkowanych (np. stypendium szkolne, socjalne, alimenty, świadczenia z KRUSu, świadczenie rodzicielskie itp.), należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 10. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję podatkową (tzw. nakaz płatniczy) za rok 2017 oraz oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
 11. w przypadku gdy Państwo płacą alimenty na rzecz innych osób, należy dołączyć potwierdzenia przelewów lub przekazów pieniężnych za rok 2017.

 

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „RODZINA 500+”

 

Okres zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01.10.2018 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” w październiku 2018 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca listopada 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca grudnia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku po 31.10.2018 r. świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca stycznia 2019 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. świadczenie może zostać wypłacone do końca lutego 2019 roku.

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z częściowym pokryciem wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Szczegóły dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” znajdują się w zakładce: RODZINA 500+.

 

Na każde drugie i kolejne dziecko w wieku poniżej 18 lat świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny, a zatem do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczeń dotyczących dochodów rodziny. Tylko w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców lub pod opieką naprzemienną (np. w wyniku rozwodu) do wniosku należy dołączyć wyrok sądu potwierdzający miejsce przebywania dziecka.

 

 

W przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” na tzw. pierwsze dziecko (czyli dziecko najstarsze spośród dzieci poniżej 18. roku życia) świadczenie przysługuje w przypadku, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko, na okres rozpoczynający się od 01.10.2018 r. należy dołączyć:

 1. PITy-11 lub PITy-40 za rok 2017;
 2. w przypadku gdy został udzielony urlop wychowawczy, należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy z informacją komu, na jaki okres oraz z związku z opieką nad jakim dzieckiem został udzielony urlop wychowawczy oraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie;
 3. w przypadku utraty pracy w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć świadectwo pracy;
 4. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2017 r. do: nadal, należy dołączyć umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 5. w przypadku podjęcia pracy, zlecenia lub umowy o dzieło w okresie od 01.01.2018 r. do: nadal, należy dołączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc kolejny od podjęcia pracy (jeżeli umowy nadal obowiązują);
 6. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2017 rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017;
 7. w przypadku uzyskiwania w roku 2017 dochodów nieopodatkowanych (np. stypendium szkolne, socjalne, alimenty, świadczenia z KRUSu, świadczenie rodzicielskie itp.), należy dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 8. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję podatkową (tzw. nakaz płatniczy) za rok 2017 oraz oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych;
 9. w przypadku gdy alimenty zostały ustalone sądownie należy dołączyć wyrok sądu, ugodę sądową lub inny tytuł wykonawczy potwierdzający zasądzone alimenty;
 10. w przypadku gdy nie otrzymują Państwo alimentów, a Komornik prowadzi egzekucję należy dołączyć aktualne zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji;
 11. w przypadku gdy Państwo płacą alimenty na rzecz innych osób, należy dołączyć potwierdzenia przelewów lub przekazów pieniężnych za rok 2017.

 

W celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START 300 DLA UCZNIA”

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze z programu „Dobry start” we wrześniu 2018 roku wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca listopada 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca grudnia 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2018 roku świadczenie może zostać wypłacone do końca stycznia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski należy złożyć do końca listopada 2018 roku. W przypadku złożenia wniosku po 30.11.2018 r. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, a świadczenie nie zostanie wypłacone.

 

 

Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego we wrześniu 2018 roku. Wysokość świadczenia to 300,00 zł na jedno dziecko, wypłacone raz w roku. Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się w zakładce: DOBRY START 300+.

 

Świadczenie Dobry start jest niezależne od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, a zatem do wniosku nie dołącza się dokumentów dotyczących dochodów rodziny. Tylko w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców lub pod opieką naprzemienną (np. w wyniku rozwodu) do wniosku należy dołączyć wyrok sądu potwierdzający miejsce przebywania dziecka.

 

 

W związku z możliwością przesłania drogą mailową informacji o przyznaniu świadczenia prosimy o wskazanie we wniosku adresu e-mail.