bip

admin 12 lutego, 2018

OFERTA PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY ZASTĘPSTWO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

W ZWIĄZKU Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Dobroniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

    Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

    miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

    praca w terenie: teren gminy Dobroń

    Wymagania:

  • obywatelskie polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
  • spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

– pedagogika,

– pedagogika specjalna,

– politologia,

– polityka społeczna,

– psychologia,

– socjologia,

– nauka o rodzinie.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi komputera,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

4)solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,

5)kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,

6)prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

Zakres czynności:

-praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

-udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

-skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

-udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

-pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

-współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

-inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

-przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;

-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

-tworzenie i realizacja projektów, pozyskiwanie środków unijnych;

-współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;

-uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;

-realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

-udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;

-współpraca z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;

-przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

-praca w programie komputerowym POMOST Std;

-wykonywanie sprawozdawczości i informacji o realizowanych działaniach;

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie Podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami;

-realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego;

-uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej.

 

Wymagane dokumenty:                            

1)   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)    list motywacyjny,

3)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4)   oświadczenia – Załącznik nr 1

List motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)”

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny – umowa na zastępstwo“ w terminie do 28.02.2018 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia dokumentów) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobroniu lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Dobroniu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru można uzyskać osobiście lub telefonicznie 501 413 529 u p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu – Pani Anny Tomczak.

p.o. Kierownika GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania dotyczącego naboru w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Po zakończeniu naboru złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

Ważne informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Dobroniu: http://www.gops.dobron.ug.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.