bip

admin 19 lipca, 2017

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.
Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu rodziny za 2016 rok. Kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł, natomiast jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne- 764,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza określone kryterium dochodowe możliwe jest przyznanie świadczeń w postaci tzw. złotówki za złotówkę.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia bądź do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 26 83 wew. 131 lub 135.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać wniosek począwszy od sierpnia 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2016 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 26 83 wew. 131 lub 135.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze może składać wniosek począwszy od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, a także drogą elektroniczną przy pomocy:

  • bankowości elektronicznej
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS
  • portalu Emp@tia
  • elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko należy złożyć tylko wniosek.
Prawo do otrzymania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu rodziny i przysługuje jeżeli dochód rodziny za 2016 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 26 83, wew. 131 lub 135.

Komunikat w sprawie zmian w świadczeniach dla rodzin

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/