bip

admin 30 czerwca, 2016

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na stanowisko Główny Księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko Komisja rekrutacyjna nie wybrała żadnego z kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu zakwalifikowano 2 kandydatów: Panią Marzennę Bartyzel, zam.Pabianice i Pana Zbigniewa Lucimińskiego, zam.Łódź.
Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci uzyskali: P.M.Bartyzel – 25 pkt na 26 pkt możliwych, P.Z.Lucimiński – 21 pkt na 26 pkt możliwych.
Wynik testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej : Pani M.Bartyzel po zapoznaniu się z treścią testu zrezygnowała z dalszego udziału w naborze. Pan Z. Lucimiński z testu kwalifikacyjnego uzyskał 58 pkt na 100 pkt możliwych, przy czym minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku wynosiła 65 pkt. Z rozmowy kwalifikacyjnej na 30 pkt możliwych, uzyskał 25 pkt.
Wobec powyższego konkurs na stanowisko Głównego Księgowego pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

Dnia 30 czerwca 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz