bip

admin 20 czerwca, 2016

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dokumenty do pobrania:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz